Porady, jak zatrudniać i legalizować pobyt

 

Zapoznaj się z urzędową procedurą, która pozwoli Ci zatrudnić cudzoziemca.

  1. W Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby Twojej firmy, zarejestruj oświadczenie o potrzebie zatrudnienia obcokrajowca. Dotyczy to Kandydatów z Ukrainy i Białorusi.
  2. Kandydat zgłasza się do Polskiego Konsulatu, z oryginałem Twojego oświadczenia zarejestrowanego w PUP, by tam uzyskać wizę pracowniczą.
  3. Po upływie ważności Oświadczenia, pracownik zgłasza się do wojewody właściwego dla siedziby Twojego przedsiębiorstwa, by uzyskać zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wydanego przez wojewodę właściwego dla miejsca pobytu pracownika.
  4. Kandydat z za granicy, który nie jest objęty uproszczoną procedurą, może od razu ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wydawane przez wojewodę.
  5. Obcokrajowiec oprócz zezwolenia na pracę, zobowiązany jest do posiadania wizy pracowniczej. Jeżeli ma zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wiza nie jest konieczna.
  6. Po upłynięciu terminu ważności zezwolenia na pracę, udzielonego pracownikowi – pracodawca może, wystąpić o jego przedłużenie.

 

 

Praca dla Ukraińców w Polsce agencja pośrednictwa pracy z Ukrainy w Polsce pracownicy budowlani z Ukrainy