WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WWW.PERSONALPLUS.PL

 

DEFINICJE POJĘĆ

 

KLIENT/USŁUGOBIORCA– osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca usługę w serwisie www.personalplus.pl

 

FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej www.personalplus.plumożliwiający stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

 

KONTO – dostęp do systemu www.personalplus.pl zabezpieczony indywidualną nazwą (login) oraz hasłem zdefiniowanym przez Usługobiorcę.

 

KRYTERIA SELEKCJI– opis wymagań i warunków zatrudnienia kandydatów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

 

KANDYDAT  –  osoba fizyczna, aplikująca na Ogłoszenie Rekrutacyjne Klienta dostępne na stronie www.personalplus.pl

 

PRACODAWCA – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, będąca odrębnym pracodawcą, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia Procesu Rekrutacji i otrzymywania informacji o Kandydatach.

 

PROCES REKRUTACJI – ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Serwisie, zawierające w szczególności opis stanowiska, na które poszukiwany jest Kandydat oraz warunki współpracy z Agencją i Serwisem.

 

OGÓLNE WARUNKIniniejszy dokumentokreślający warunki i zasady świadczenia usług w zakresie poszukiwania idoboru personelu przez Zleceniobiorcę

 

STRONA/STRONYZleceniobiorca/Zleceniobiorca, Usługodawca/Usługobiorca i/lub Klient.

 

USŁUGA REKRUTACJI, USŁUGA–realizowana za wynagrodzeniemusługa poszukiwania oraz doboru personelu,nawskazane każdorazowo w Zamówieniu przez Klienta stanowiska.

 

ZAMÓWIENIE– formularz wysyłany do Zleceniobiorcy zawierający szczegółowo wymienione warunki, jakiepowinien posiadać/spełniać poszukiwany przez niego personel.

 

USŁUGODAWCA/ZLECENIOBIORCA – Personal PlusMykola Svibovych

 

USŁUGOBIORCA/ZLECENIODAWCA (UŻYTKOWNIK) – Użytkownik Agencji oraz Użytkownik Pracodawcy posiadający Konto w Serwisie oraz Użytkownik niezarejestrowany.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy Personal Plus działający pod adresem: www.personalplus.pl prowadzony jest przez Personal Plus Mykola Svibovych, NIP: 1231370720, REGON: 368367020, adres miejsca wykonywania działalności oraz doręczeń: 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1
 2. Serwis www.personalplus.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis www.personalplus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Stron, Agencji, Pracodawcy, Usługodawcy, związane z korzystaniem z serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych serwisu www.personalplus.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługa rekrutacyjna będzie realizowana przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta na warunkach określonych treścią tych Ogólnych Warunków.
 2. Klient zlecające Usługę zobowiązany jest do wypełnienia Zamówienia i przesłania wypełnionego Zamówienia zawierającego prawidłowo uzupełnione Kryteria Selekcji.
 3. Strony ustaliły, iż Zleceniobiorca selekcji kandydatów dokonywać będzie także wśród osób nie będącymi obywatelami polskimi, ale mogących wykonywać pracę lub świadczyć usługi zlecenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o sposobie prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wykorzystywanych metodach selekcji kandydatów.
 5. Świadczona przez Zleceniobiorcę Usługa na rzecz Klienta ma charakter starannego działania i zobowiązuje Zleceniobiorcę wyłącznie do przedstawienia profilów odpowiednich kandydatów, dostępnych w danym momencie na rynku, którzy spełniają w rozumieniu Zleceniobiorcy kryteria selekcji określone przez Klienta.

 

ZAMÓWIENIE

 

 1. Podstawą do rozpoczęcia współpracy jest złożenie przez Klienta należycie wypełnionego Zamówienia.
 2. Zamówienie jest składane przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Zleceniobiorcy lub przesyłane do Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest każdorazowo określić profil poszukiwanego kandydata, opis wymagań i warunków zatrudnienia kandydatów, oczekiwanego terminu rozpoczęcia pracy przez kandydata, ilości poszukiwanych osób oraz wszystkie inne informacje uznane przez Klienta za istotne do realizacji zlecanej Usługi.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego Zamówienia, Zleceniobiorca w części ofertowej wskaże możliwy termin realizacji Usługi oraz wynagrodzenie za wyszukanie każdego z kandydatów. Wynagrodzenie określało będzie stawkę za wyszukanie jednego kandydata spełniającego Kryteria selekcji. Jeżeli w Zamówieniu Klient wskaże konieczność wyszukania więcej niż jednego kandydata. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn stawki wskazanej w ofercie i ilości kandydatów wyszukanych na podstawie Zamówienia.
 5. W ten sposób uzupełnione o ofertę cenową Zamówienie zostanie przesłane przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta w celu akceptacji jego warunków.
 6. Po akceptacji przez Klienta warunki oferty przedstawionej przez Zleceniobiorcę, Klient niezwłocznie prześle skan podpisanego przez siebie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zleceniobiorcy, co stanowi formalne złożenie zlecenia i warunek przystąpienia Zleceniobiorcy do rozpoczęcia realizacji Usługi rekrutacji na podstawie warunków określonych w podpisanym Zamówieniu. Klienta zobowiązany jest do przesłania oryginału Zamówienia na adres siedziby Zleceniobiorcy w terminie 3 dni, od dnia przesłania Zleceniobiorcy skanu Zamówienia.
 7. Każde podpisane przez Klienta Zamówienie jest traktowane, jako niezależne zlecenie wykonania Usługi rekrutacyjnej i będzie procesowane niezależnie przez Zleceniobiorcę.
 8. Klient jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego Zamówienia w tym samym czasie.

 

WSPÓŁPRACA STRON

 

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Zamówienia, Zleceniobiorca przystąpi do procesu rekrutacji kandydatów spełniających Kryteria selekcji. Łączny czas realizacji Usług jest uzależniony od aktualnej dostępności osób na rynku oraz ilości osób, których dotyczy Zamówienie.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyszukania kandydatów odpowiadających profilowi określonemu przez Klienta i spełniających indywidulane cechy określone przez Klienta, jako istotne, jak np. znajomość języków, specjalistyczne uprawnienia, doświadczenie pracy z urządzeniami itp.
 3. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Zleceniobiorca przedstawi Klientowi rekomendowane profile wybranych Kandydatów, spełniających wskazane kryteria selekcji. Wskazanie Kandydatów będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Klient po otrzymaniu danych Kandydatów zobowiązuje się zaakceptować lub poinformować o odrzuceniu Kandydatów, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odrzucenie Kandydata lub warunków, jakie nie zostały spełnione przez Kandydata.
 5. Klient jest zobowiązany do akceptacji lub odrzucenia przesłanych aplikacji kandydatów w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania pod rygorem uznania, że Klient zaakceptował wszystkie otrzymane aplikacje Kandydatów.
 6. Po zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich lub niektórych wskazanych przez Zleceniobiorcę Kandydatów, dane kontaktowe zaakceptowanych Kandydatów zostaną udostępnione Klientowi i Zleceniobiorca zobowiązuje się skontaktować z wybranymi Kandydatami w celu wskazania daty i miejsce ustalonego przez Klienta w celu rozpoczęcia pracy przez Kandydatów. Powyższe czynności będą stanowić podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcy faktury na rzecz Klienta za wykonanie zlecenia Usługi.
 7. Nie zaakceptowani (odrzuceni) przez Klienta Kandydaci, mogą być przedstawieni innym klientom zlecającym usługi Zleceniobiorcy, a Klient zobowiązuje jej się, że nie będzie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy, wykorzystywania danych odrzuconych Kandydatów, w tym z odrzuconymi Kandydatami umów, ani nie będzie podejmować prób zatrudnienia tych osób w swoim przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy od dnia zapłaty wynagrodzenia za Zamówienie, w wykonaniu którego zostały przesłane Klientowi aplikacje odrzuconych przez Klienta Kandydatów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Klient będzie współpracować ze Zleceniobiorcą przy ustalaniu zakresu podejmowanych przez Zleceniobiorcę czynności oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przez Zleceniobiorcę zleconych Usług. Zleceniobiorcy przysługuje uprawnienie do powstrzymania się z rozpoczęciem realizacji Usługi do chwili, gdy Klient przekaże wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania procesu poszukiwania i selekcji kandydatów.
 2. W celu realizacji niniejszego obowiązku Klient wskaże w treści Zamówienia uprawnioną przez siebie osobę do kontaktu ze Zleceniobiorcą i akceptacji w imieniu Klienta oferty.
 3. Klient zobowiązany jest potwierdzić stawiennictwo zaakceptowanych kandydatów w miejscu wskazanym przez Klienta.
 4. Klient jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zgodne z przepisami prawa polskiego zatrudnianie wskazanych Kandydatów, za ustalenie z tymi Kandydatami warunków pracy lub świadczenia usług, terminowe i należyte prowadzenie z tymi osobami rozliczeń finansowych, przestrzeganie przepisów kodeksu pracy w sytuacji zatrudnienia tych osób na podstawie umów o pracy, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, przestrzeganie obowiązku zgłaszania Kandydatów do odpowiednich rejestrów związanych z zatrudnieniem zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgłoszenia do właściwego ubezpieczenia społecznego oraz przestrzeganie przepisów dotyczących legalnego zatrudniania obcokrajowców na terenie RP.
 5. W sytuacji zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot roszczeń, o których mowa w ustępie powyżej, bezpośrednio do Zleceniobiorcy, Klient przejmie na siebie takie roszczenia, zwalniając Zleceniobiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za roszczenia kierowane do Zleceniobiorcy przez jakikolwiek podmiot.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1. wykonania procesu poszukiwania i selekcji Kandydatów na stanowiska określone w Zamówieniu,
  2. udzielania wszelkich informacji związanych z warunkami zatrudnienia obcokrajowców na terenie Rzeczpospolitej Polski i sprawdzeniu czy osoba na chwilę wskazania spełnia warunki umożliwiające do zatrudnienia,
  3. udzielania informacji związanych z warunkami zatrudnienia obcokrajowców na terenie Rzeczpospolitej Polski i sprawdzeniu czy osoba na chwilę wskazania spełnia warunki umożliwiające do zatrudnienia, pomocy w organizacji lub organizacja przejazdu Kandydata do miejsca zatrudnienia w dacie określonej przez Klienta.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zapewnieniu osoby nie będące obywatelami polskimi w dacie, w którym osoby te zgłoszą się w przedsiębiorstwie Klienta gotowi są do podjęcia zatrudnienia.
 3. Klient zapewnia, iż zna przepisy dotyczące zatrudnienia osób fizycznych w tym przepisy regulujące zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowców nie będących obywatelami Unii Europejskiej i jest świadomy tego, iż Kandydaci będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej z reguły posiadają czasowe prawo do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługę uważa się za wykonaną należycie przez Zleceniobiorcę, gdy wskazany przez Zleceniobiorcę Kandydat stawi się w miejscu i czasie określonym przez Klienta w gotowości do podjęcia zatrudnienia.
 5. Po podjęciu przez Klienta decyzji o zatrudnieniu Kandydata w jego przedsiębiorstwie, Klienta będzie wyłącznie zobowiązany za dalsze spełnianie przez Kandydatów warunków upoważniających te osoby do zatrudnienia na terenie Polski.

 

WYNAGRODZENIE

 

 1. Klient zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Zamówieniu.
 2. Wskazana przez Zleceniobiorcę w części ofertowej Zamówienia cena, jest podana w wartości netto, za każdego jednego Kandydata, który zostanie zaakceptowany przez Klienta.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wystawiania oddzielnych faktur za każdego dostarczonego Klientowi Kandydata lub zbiorczej faktury za wszystkich Kandydatów wskazanych w jednym miesiącu kalendarzowym.
 4. Do kwoty należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, każdorazowo doliczony będzie podatek VAT, w stawce określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient płacił będzie wynagrodzenie, w terminie 7 dni lub innym uzgodnionym od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury, przelewem, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.
 6. Zleceniobiorca będzie przekazywał Klienta faktury z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Strony zgodnie akceptują przesyłanie przez Zleceniobiorcę faktur w formie elektronicznej (w formacie PDF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wystawienia faktury w wysokości określonym w Zamówieniu, także w przypadku odwołania Zamówienia przez Klienta, po przesłaniu mu listy Kandydatów.
 8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

 

GWARANCJE

 

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż Zleceniobiorca jest zobowiązany do wskazania innego kandydata spełniającego Kryteria selekcji, jeżeli wskazany Kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w Zamówieniu, a Klient, poinformuje o tym Zleceniobiorcę w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia pracy przez kandydata (brak kwalifikacji do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku).
 2. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez Klienta w profilu lub Kryteriów selekcji rekrutowanych Kandydatów wymagają powiadomienia w formie wiadomości elektronicznej i będzie stanowiła podstawę do podwyższenia lub zmiany wynagrodzenia ustalonego przez Strony w Zamówieniu.
 3. W przypadku, gdy Klient, zatrudni odrzuconego uprzednio przez siebie Kandydata na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej lub nawiąże z kandydatem współpracę gospodarczą w jakiejkolwiek innej formie, Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o okolicznościach opisanych powyżej.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@personalplus.pl. 
 2. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych Kandydatów.
 2. Zleceniobiorca powierza Klientowi zgodnie z art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, o których mowa w ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Zamówienia, nie dłużej niż do dnia zatrudnienia Kandydata w przedsiębiorstwie Klienta.
 3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres korespondencyjny, nr. telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, zawód, wykształcenie, obywatelstwo, dodatkowe umiejętności - w celu realizacji procesu rekrutacyjnego realizowanego na podstawie Zamówienia.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, przy przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na podstawie tej Umowy.
 5. Klient oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są mu znane.
 6. Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych.
 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie dane osobowe kandydatów z wyjątkiem danych osób, które zostaną zatrudnione.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z utratą hasła do Konta.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców oraz Kandydatów.
 9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 13. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
 14. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców.
 15. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis, zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach (w szczególności poprzez Newsletter lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Dla toczących się Procesów obowiązuje wersja Regulaminu, w czasie którego zostały opublikowane.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, Pracodawców, zbycia lub przeniesienia wszelkich praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi, Pracodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 

 

Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: www.personalplus.pl

“Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zm.) informujemy, że w przypadku gdy zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „Cookies” w zestawieniu z adresami IP komputera będą uznane za dane osobowe w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, administratorem danych będzie Personal PlusMykola Svibovych

 

Dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

 

 

Pliki „Cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • kierowania spersonalizowanej komunikacji e-mail marketingowej do Użytkownika.

Przechowywanie plików „Cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „Cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

Przechowywanie plików „Cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „Cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „Cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „Cookies” w swojej przeglądarce.

 

Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Należy wiedzieć, że wyłączenie plików cookie może spowodować, pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn. Aby zrezygnować z plików cookie, należy wybrać przycisk „Pomoc” przeglądarki w celu uzyskania dokładnych instrukcji.

 

 

Należy pamiętać – rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić dostęp do części funkcji i zawartości na naszej witrynie internetowej oraz na innych witrynach.

 

Więcej informacji na temat „Cookies”: www.wszystkoociasteczkach.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dla Ukraińców w Polsce agencja pośrednictwa pracy z Ukrainy w Polsce pracownicy budowlani z Ukrainy